Digital humaniora – Metod för textanalys: Distant Reading

4791

Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs - Open SNH

2021 — en kritisk textanalys | Syftet med den här artikeln är att belysa hur förespråkare för den språkdidaktiska metoden suggestopedi konstruerar 1)  24 maj 2015 — kvalitativa metoder Gรถran Ahrne & Peter Svensson (red.) I kapitel 12 ges ett exempel på en specifik metod för textanalys, nämligen  Analysmetoder. Statistiska analysmetoder förklarar vad som ligger bakom statistiska resultat. En av de vanligaste metoderna är regressionsanalys. Kvalitativa data ger dig de detaljer och det djup som krävs för att förstå konsekvenserna fullt ut.

  1. Kommunjobb
  2. Ikea electrolux appliances
  3. Fordringsägare recension
  4. Kaspersen
  5. Skv 2300

Retorik → T.ex  Särskild tonvikt läggs vid text- och samtalsanalytisk teori och metod. (Ur del- kursbeskrivning, SH-B). 4 Fristående kurser i svenska med didaktisk inriktning eller  Välkommen till kursen Teori och metod som är den avslutande kursen i den Temaveckor om kvantitativ och kvalitativ metod: enkät, text, Tema 2. Textanalys . Du utvecklar din förmåga att formulera frågeställningar och välja metod, samt att tillämpa för kursen relevanta analysredskap, genom att självständigt planera  I denna del ingår flera delar: Beskrivande statistik, Grunder i hypotesprövande statistik, Kvantitativ innehållsanalys och Kvalitativ textanalys.

Innehåll.

Religiös extremism: Islam Textanalys Undersökning

Lars Melin & Sven Lange: Att analysera text. Stilanalys med exempel.

Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs - Open SNH

Textanalys metod

Att värdeskapande vetenskapande bygger på mixad metod framgår av blanketten i figur 12. På blanketten finns flera fält både för kvalitativ fritext och för val av känslor och taggar som sedan kan kvantifieras och analyseras numeriskt. På så vis uppnås många av de fördelar som traditionellt brukar förknippas med mixad metod. I helgen träffade jag några gamla kursare från Röda Korsets Högskola och på lördagskvällen lagade vi kinesiska dumplings. Hur det nu kom sig, så började vi prata kvalitativ metod över dumplingarna och Caroline frågade vad som egentligen var skillnaden mellan fenomenologi och grounded theory. • Resultatredovisningen stämmer överens med vald metod, är väl strukturerad, är logiskt och sakligt presenterad.

På så vis uppnås många av de fördelar som traditionellt brukar förknippas med mixad metod. I helgen träffade jag några gamla kursare från Röda Korsets Högskola och på lördagskvällen lagade vi kinesiska dumplings. Hur det nu kom sig, så började vi prata kvalitativ metod över dumplingarna och Caroline frågade vad som egentligen var skillnaden mellan fenomenologi och grounded theory. • Resultatredovisningen stämmer överens med vald metod, är väl strukturerad, är logiskt och sakligt presenterad. • Eventuella figurer och tabeller åskådliggör resultatet på ett tydligt sätt.
Husby ishall

Innehållsanalys (engelska content analysis) är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, till exempel intervjuer, observationsprotokoll eller tidningsartiklar Metod Jag har valt att göra en textanalys av utgångspunkterna i SOU 2002:5, som presenteras i kapitel två. Jag har använt mig av olika forskningsstudier för att problematisera denna text. Mitt empiriska material har således bestått av dessa texter. Jag har tittat på motsägelser, hur Föreläsning om kvalitativ och kvantitativ textanalys ur ett metodologiskt perspektiv.

Fokus ligger på tillämpningar som förstår texter i relation till de funktioner de fyller i samhällskontext och i verksamhetskontexter och berör särskilt olika typer av kritiska analyser. Kursplan Digitala metoder: Textanalys och visualisering Digital methods: Text analysis and visualization 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: C3IDM1 Version: 1.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2019-12-10 Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter. Kunskapskrav Betyget E About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Metod: För att kunna besvara vårt syfte har vi använts oss av kvalitativa textanalyser såsom retorisk analys, strukturell analys och komparativ analys. Vi har även tolkat texterna med hjälp av tolkningskretsloppet som belyser olika aspekter som är viktiga i tolkningen av exempelvis en nyhetstext.
Anstallningsbevis arbetsformedlingen

Textanalys metod

Man kan läsa hur undersökningsarbetet kan struktureras, hur metoderna fungerar och hur resultaten analyseras. Dessutom ger författarna exempel på hur kvantitativ och kvalitativ analys kan kombineras. Konkreta exempel ur aktuell forskning, liksom övningsuppgifter med utarbetade lösningsförslag, åtföljer varje inriktning. Till Textens mening och makt hör en digital del, med texter till övningsuppgifterna, åtkomlig med hjälp av koden på insidan av bokens omslag. I denna upplaga lyfts särskilt digital textanalys fram i flera av kapitlen. Jag har för föreläsningen använt rubriken kvalitativ textanalys, och under kursen kommer ni också att bekanta er med kvantitativ innehållsanalys som är en äldre metod där man ofta arbetar med likadant material som i kvalitativ textanalys. Man behandlar eller bearbetar innehållet ändå på väldigt olika sätt.

Det svenska ljudsystemet studeras. Kursplaners innehåll avseende den språkliga delen av svenskämnet granskas och problematiseras. Teorier om läs-och skrivsvårigheter studeras. I kursen ingår textanalys, både av sakprosatexter och elevtexter. Begreppen literacy och genrepedagogik diskuteras, utifrån aktuell språkvetenskaplig och didaktisk forskning.
Raw digital film lab pricing

colony morphology of bacteria
vipan gymnasium lund
finansiering av kapital
erlagd skatt betydelse
food tech sweden
konditor jobb västra götaland

Klarspråk lönar sig: klarspråksarbete i kommuner, landsting

2 Textanalys. Kvantitativ Dataanalys. Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Textanalys Retorik och skrivande Grammatik Språkhistoria Språkvetenskaplig teori och metod Jag undervisar på fristående kurser inom Svenska språket, inom Språkvetarprogrammet med inriktning mot textbearbetning och textredigering, inom programmet Kultur, kommunikation och administration, samt inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Grundläggande textanalys - Uppsala universitet

I denna del ingår flera delar: Beskrivande statistik, Grunder i hypotesprövande statistik, Kvantitativ innehållsanalys och Kvalitativ textanalys. För att uppfylla syftet valdes kritisk diskursanalys som metod, då denna erbjuder ett antal analysverktyg som är av stor nytta vid en textanalys. För att få en  av GV Lundgren · 2010 · Citerat av 5 — Således är studien eklektisk och följer inte någon bestämd diskursanalytisk modell. Studiens metod är kvalitativ.

Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Många kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap är dessutom hämtade från etnologin, då forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som observeras och analyseras, och samtidigt genomför datainsamling Denna metod används oftast inom antropologi/etnografi men förekommer även inom medicinsk forskning. - Att använda flera metoder/data rekommenderas ofta i kvalitativa studier - man får då en bredare belysning och kan se hur metoderna stödjer varandra, vilket ökar trovärdigheten.